Fintech

Fintech messages

Marknaden för fintech är starkt växande och beräknas vara värd 46 miljarder dollar 2020. Storbankerna arbetar hårt för att inte tappa marknadsandelar till den digitala marknaden, där de utsätts för mycket hård konkurrens av start-ups med hög teknisk kompetens. Samtidigt tappar bankerna i kundnöjdhet och de har svårt att boka in kunder för fysiska möten.

Dagens kunder förväntar sig hög digital tillgänglighet och hög prestanda i de digitala finanstjänsterna. Kunderna söker information på nätet och väljer de tjänster som passar dem bäst i sin app store. Med ett Mobilt BankID signerar kunden enkelt nya avtal och slipper den utdragna processen med fysiska möten och signering av avtal på papper, som i bästa fall arkiveras i en pärm i hemmet. När kreditbedömning, kundkännedom och utredning av politiskt utsatta personer kan skötas online kvarstår inget behov av att möta sin leverantör fysiskt.

Myndigheterna etablerar regtech

Den teknik inom fintech som omfattar myndighetsutövande går under begreppet ”regtech”. Utmaningen för myndigheterna är att balansera innovation med risk och kontroll. Myndigheterna måste säkerställa att den nya tekniken tar hänsyn till regulatoriska krav. Internationella och nationella myndigheter har haft svårt att hänga med i utvecklingen av fintech. De länder som har stora internationella finanscenter såsom Storbritannien, Singapore och USA är på väg att etablera center för att testa scenarion och hur bland annat blockchaintekniken kan användas för att lösa problem på marknaden.

En viktig fråga är att säkerställa att lagstiftningen för att motverka penningtvätt efterlevs. I Sverige etablerar Finansinspektionen ett innovationscenter för fintech som ska arbeta med att informera och föra dialog med bolag som arbetar med innovation inom fintech.


Syftet är att innovationsbolagen ska öka sin kompetens kring regler, processer och principer i finansbranschen för att underlätta innovationsprocessen. Bolag som överväger att ansöka om tillstånd behöver lättillgänglig information om de tillstånd som finns och om hur ansökningsprocesserna går till.


Bolag som överväger att starta en tillståndspliktig verksamhet upplever att det är svårt att förstå vilka krav som ställs på dem. Även bolag med tillstånd tvekar om att etablera nya affärsområden då det är oklart hur det påverkar existerande tillstånd. FI har särskilt intresse av teknik som underlättar tillsynen av finansmarknaden. Det kan handla om teknik som underlättar rapportering till myndigheter, kontroll av transaktioner eller annan regelefterlevnad.

Även teknik som omfattar säkerhetslösningar för lagring av information, styrning av åtkomst till information samt innovativa tekniker för att upptäcka avvikelser i informationen omfattas av regtech. Regtech kan också leda till nya innovationer, där teknologi kan underlätta för myndigheterna att genomföra kontroller. Som ett exempel skulle Finansinspektionen kunna ta emot dataflöden direkt i det format de skapas istället för att kräva att data levereras i äldre format som inte kan användas för vidare analys.

Storbankerna investerar tungt i fintech

Storbankerna har insett att de måste erbjuda digitala tjänster för att inte bli omsprungna av techbolagen, som är specialiserade på prestanda och användarupplevelse. Med EU:s nya betaltjänstdirektiv PSD2 kommer spelplanen att förändras ytterligare. Direktivet innebär att finansbolagen inte längre har monopol på kundernas data. Med hjälp av en API-koppling kan kunderna tillåta att en tredje part får tillgång till finansiella data, exempelvis bolåneräntor eller kontoutdrag. Detta öppnar dörrar för alla företag som vill utföra finansiella tjänster åt kunderna och delar in branschen i två olika segment: betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

I en framtid kommer kunderna att kunna betala räkningar eller genomföra köp via exempelvis Facebook, samtidigt som pengarna förvaras hos banken. Samtidigt kan kunderna koppla på tjänster som jämför räntor på bolån eller analyserar konsumtionsmönster och kommer med tips om sparande. Nästa stora digitalisering förväntas ske inom bolån, där bankerna har höga marginaler.

Genom en tredjepartskoppling kommer kunderna att kunna jämföra sina räntor mot andra konsumenter i samma bostadsområde och mot andra banker. Bolåneinstitut kommer att kunna erbjuda snabb och enkel flytt av bolån med hjälp av signering med BankID. De finansbolag som har en digitaliserad och användarvänlig process för att ta emot nya kunder vinner stora konkurrensfördelar på marknaden.

Blockchain ökar hastigheten i transaktionerna

Tekniken för Blockchain möjliggör överföring av tillgångar utan inblandning av en central mellanhand. Detta gäller inte bara för valutor, där handeln med BitCoin har nått rekordnivåer under 2017. Samma teknik kan användas för handel med värdepapper, fordon eller till och med fastigheter. Blockchain ger också väsentligt effektivare transaktioner. Genom en central mellanhand sker en överföring i flera steg, vilket tar minst två dagar att genomföra. En överföring genom Blockchain sker i ett steg som genomförs direkt och är klar på som mest ett par minuter. Transaktionerna verifieras genom en distribuerad databas där informationen dupliceras på varje version av databasen.


Genom att verifieringskedjans huvudbok är publik är det enkelt att bevisa att en transaktion är genomförd. Således är det många finansiella tjänsteleverantörer som kan använda sig av blockchain för att öka hastigheten i transaktioner.


Internationella finansbolag investerar nu i teknik för att utveckla egna applikationer som baseras på blockchainteknik. Ett exempel är UBS som genomför försök för att registrera obligationer i BitCoins blockchain, vilket förväntas ge en betydligt mer effektiv administration. Nasdaq lanserade redan 2015 sin blockchainbaserade tjänst Nasdaq Link där handel med privata onoterade aktier sker.

Även här är drivkraften att nå effektivitet och transparens i administrationen. Ett exempel på en tjänst som ger en liknande användarupplevelse är Swish, som nu har sex miljoner användare i Sverige. Swish bygger dock inte på blockchainteknik utan har Riksbankens betalningssystem RIX som mellanhand.

Nya aktörer inom betalningar och utlåning

I takt med att telekombolagens marginaler minskar ser sig telekombolagen om efter nya intäktsströmmar. Bolagen sitter på stora mängder data som, utan att inkräkta på kundernas integritet, kan användas för att erbjuda produkter inom lån och betalningar. Med höga avgifter för betal- och kreditkort för såväl säljare som köpare, finns stor marknadspotential inom betalningslösningar för retail och e-handel som möter kundernas behov av enkelhet och effektivitet.

I takt med att nya aktörer erbjuder enkla och responsiva betalningar med digitala lösningar kommer betal- och kreditkort att möta mycket hård konkurrens på marknader med hög penetration av digitala tjänster. Analytiker förutspår att kortbetalningar kommer att försvinna helt på de europeiska och amerikanska marknaderna inom överskådlig framtid.

Tjänster likt Apple Pay och Google Pay kommer sannolikt att förändras så att kreditkortsutgivaren försvinner som mellanhand och betalningen genomförs direkt från kundens bank, alternativt att krediten ges av en leverantör som inte debiterar säljaren för köpet. I takt med en ökad digitalisering förutspås dock att utlåningen inom konsumentkrediter med avbetalning och ”köp nu betala senare” kommer att öka, vilket öppnar för nya affärsmöjligheter för innovatörer inom fintech.

Artificiell intelligens stort genomslag inom fintech

De stora finansbolagen har börjat använda artificiell intelligens för att öka effektiviteten och lönsamheten i sina produkter. Som exempel har Nicknamed utvecklat machine learning för att känna igen kundbeteenden och uppmana kunder att använda produkter som skapar mervärde baserat på kundens beteende. Därtill används AI i allt högre utsträckning vid robothandel av värdepapper för att öka effektiviteten i handeln och träffsäkerheten i prognoserna.

Det kan vara att använda genvägar för överföring mellan konton eller att tipsa om produkter som kunden har nytta av. Conversational User Interface är en ny trend inom Artificiell Intelligens, där Amazons Alexa och Apples Siri ger användarna ett högt mervärde. Inom fintech kommer CUI att till en början att användas för kundservice, vilket ger stora kostnadsbesparingar.

I takt med att AI appliceras på existerande produkter kommer ett CUI att kunna föreslå värdepapper som möter kundens intresse och riskprofil och genomföra transaktionerna, samt även genomföra finansiell rådgivning, givet att de legala hindren övervinns. Om övergången från grafiskt användargränssnitt till CUI genomförs på rätt sätt kommer kunderna att få en avsevärt bättre användarupplevelse och öka kundlojaliteten.

Partnerskap är vägen framåt

Marknaden för digitala finansiella tjänster förväntas vara värd 20 miljarder dollar 2020. På en hårt reglerad marknad är riskerna höga i att gå ”all in” med en innovation som inte har testats och blivit godkänd av myndigheter. Så vad kan du göra? Start-ups inom fintech omfattas inte av regulatoriska krav likt de bolag som redan bedriver tillståndspliktig verksamhet. Samtidigt kan det vara svårt att ensam ta sig an en marknad som fortfarande domineras av stora finansbolag.


Partnerskap och allianser är en trend inom fintech som underlättar för innovationer att nå en bredare kundkrets och implementation inom finansbranschen.


Ett partnerskap mellan ett stort finansbolag och en innovativ start-up kan också lösa problem med implementation och regulatoriska krav. Samarbete mellan aktörer i branschen underlättar också skapandet av lösningar som stärker kundrelationen och kundernas upplevelse, och ge teknologin en ökad mognad.

Samtliga aktörer på marknaden måste lösa tekniska utmaningar, implementera lösningar och möta kundernas krav på lättillgänglighet och användarupplevelse. Verkliga framsteg i branschen nås enklast genom ökat samarbete mellan marknadens aktörer. Nicknamed är en av de få aktörer på marknaden som har kompetens att ta fram banbrytande innovationer med hög prestanda och användarupplevelse, som möter regulatoriska krav. Läs mer om vår kompetens och vi arbetar här.